Đúng tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng để bàn giao cho khách kip .